รับเรื่องร้องเรียน

เรื่อง : หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

       ตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่อง ร้องเรียนของผู้ใช้บริการ” ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ใช้บริการ โดยมีผลบังคับใช้ใน

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ฉะนั้น บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) จึงดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

– ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Email complain@planetcomm.com

– ทางโทรศัพท์ : 02-792-2444

– ทางโทรสาร (Fax) : 02-792-2499

– ทางเว็บไซต์ (Website) : planet-fiber.com

– ทางจดหมาย (Mail) : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

เอกสารในการยื่นเรื่องร้องเรียน

– ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้จดทะเบียนต้องมีเอกสารมอบอำนาจจากผู้จดทะเบียน)

– ข้อเท็จจริงของปัญหาที่ร้องเรียน

– เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี

– สถานที่ร้องเรียน : บริษัท แพนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชียจำกัด (มหาชน) 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

ขอบเขตการให้บริการ

– บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทเรื่องที่รับร้องเรียน

     การติดตั้งและการซ่อมแซม

        – ลูกค้าไม่ได้รับการติดตั้งตรงตามกำหนดนัดหมายและตามที่ขอบริการ

        – ลูกค้าติดตั้งใหม่แต่ไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ

        – ลูกค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมเหตุเสียตามที่นัดหมายหรือไม่ได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ

        – ลูกค้าได้รับรับการซ่อมแซมเหตุเสียที่เกิดขึ้นซ้ำและไม่สามารถซ่อมแซมให้เป็นไปตามปกติ

        – ร้องเรียนเรื่องการบริการของพนักงาน.ซ่อมแซม มารยาท,การให้ข้อมูล,การพูดจา

     ใบแจ้งหนี้

        – ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากระบบการจัดทำใบแจ้งค่าบริการ

        – ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของพนักงาน

        – ใบแจ้งหนี้ร้องเรียนเรื่องอัตราค่าบริการที่ไม่ถูกต้อง

     คุณภาพบริการ / ผลิตภัณฑ์

        – ลูกค้าร้องเรียนและปฏิเสธค่าใช้จ่ายเนื่องจากคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์

        – ร้องเรียนเรื่องคุณภาพสัญญาณ

        – ร้องเรียนเงื่อนไข,รายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชัดเจน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทาง PlanetComm

1. หลังจากบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล จะดำเนินการตอบกลับลูกค้าเป็นหนังสือภายใน 7 วัน และกำหนดเวลาที่จะดำเนินการแก้ไข

2. หากบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล สมเหตุสมผล จะพิจารณาแก้ไขปัญหาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ร้องเรียน แต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยต้องใช้เวลาเกิน 30 วัน ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นหนังสือทุก 10 วัน

3. หากบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูล ไม่สมเหตุสมผล ทางบริษัทฯ จะแจ้งหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 14 วันถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

4. บริษัทฯ จะบันทึกการเจรจาข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับผู้ใช้บริการ แจ้งผลการเจรจาทั้งกรณีหาข้อยุติได้ หรือหาข้อยุติไม่ได้ ในกรณีหาข้อยุติไม่ได้บริษัทจะส่งบันทึกการเจรจาให้สำนักงาน กทช.พิจารณาภายใน 3 วันนับจากการเจรจาเสร็จสิ้น และบริษัทจะติดตามผลการพิจารณา (ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการกทช.รับเรื่อง)

The currently dominant conception, that is, the https://essayclick.net/ child-centered school, has been a historic aberration